תקנון עמותת שייטי הקטמרן בישראל

1. כללי

א. עמותת שייטי הקטמרן הינה עמותה ללא מטרות רווח המנוהלת בהתנדבות על ידי חברים הנבחרים לתקופה של שנה אחת בלבד.

ב. כול הפעילויות של העמותה מחייבות את החברים בכושר שייט בר תוקף לסירה, בציוד הנדרש בחוק ובביטוח צד ג לפחות. 

ג. פעילות העמותה אינה מבוטחת, המשתתף לוקח על עצמו אחריות מלאה לכול פגיעה, נזק או חילוץ.

ד. כול פעילות בים נתונה לחסדיו של נפטון ומזג האוויר, ולכן תכוניות עשויות להשתנות בהתראה קצרה. 

ה. בכול סירה נדרש להיות לפחות שייט אחד בגיל 18 ומעלה.

2. הליך הרכישה 

א. רישום ותשלום זוג\סירה יעשה ביחד.

ב. ניתן לשלם על אירועים או בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.

ג. השייט הראשון חייב להיות בעל סירה שהוגדרה בפרטיו האישיים. 

ד. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי רשאית העמותה לבטל את ההזמנה

ה. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 3.

3. ביטול הזמנה

א. ניתן לבטל או לעדכן את ההשתתפות באירוע עד יום סיום ההרשמה ללא עלות.

ב. סירה שתבטל את ההשתתפות שלה לאחר מועד סיום ההרשמה אך לא יאוחר מ 24 שעות לפני האירוע תחויב ב 50% מהעלות.

ג.ל א יהיה החזר למי שהודיע על ביטול השתתפותו פחות מ 24 שעות לפני תחילת האירוע.

ד. במידה ואירוע בוטל בשל תנאי מזג האוויר או בשל גורם אחר שאינו בשליטת העמותה (כוח עליון) תחזיר העמותה לחברים את מלוא הסכום בניכוי הוצאות שלא ניתן היה להחזיר

4.סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. 

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ג. האתר והעמותה לא תעביר כול מידע ל החברים לצד ג ללא רשות החברים.

5. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור המוצר או האירוע לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ב. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר. 

ג. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק. 

ד. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.